Guillaume Faye: Arqueofuturisme

Arqueofuturisme, una important obra en la tradició de la Nova Dreta Europea, es troba finalment a l’abast en anglès. Desafiant moltes convencions assumides per la Dreta, aquest llibre va generar un gran debat en ser publicat per primera vegada al 1998. Faye creu que el futur de la Dreta demana d’ultrapassar la divisió entre qui desitja la restauració de les tradicions del passat i qui vol formes socials i tecnològiques noves -creant una síntesi que amplificarà les virtuts i contindrà els excessos d’ambdós: l’Arqueofuturisme-. Faye també forneix de crítica a la Nova Dreta; una anàlisi sobre el continu dany desfermat pel liberalisme occidental, l’inèrcia política, l’immigració descontrolada i l’autoodi ètnic; i l’escaiença de deixar enrere posicions passades i gosar de fer front a les realitats del present per crear la ideologia del futur. Ell profetitza una sèrie de catàstrofes entre el 2010 i el 2020, arran la insostenibilitat de l’actual ordre mundial, que segons afirma suposarà la oportunitat de reconstruir l’Occident i posar l’arqueofuturisme en pràctica a gran escala. Aquest llibre és imprescindible per qualsevol interessat en la via que a la Dreta li cal seguir per fer front a les creixents crisis i reptes als que s’acararà al decurs de les properes dècades. Guillaume Faye va ser un dels principals membres de la coneguda organització GRECE de la Nova Dreta francesa als 1970’s i 80’s. Després de deixar-la arran la seva discrepància amb la seva estratègia, va gaudir d’una reeixida carrera a la televisió i la ràdio franceses abans de retornar a l’escena de la filosofia política com una potent alternativa mitjançant la publicació d’Arqueofuturisme. Des de llavors ençà ha seguit desafiant el statu quo dins la Dreta amb els seus escrits, atorgant-li alhora l’admiració i el menyspreu dels seus col·legues.

[Archeofuturism, an important work in the tradition of the European New Right, is finally now available in English. Challenging many assumptions held by the Right, this book generated much debate when it was first published in French in 1998. Faye believes that the future of the Right requires a transcendence of the division between those who wish for a restoration of the traditions of the past, and those who are calling for new social and technological forms – creating a synthesis which will amplify the strengths and restrain the excesses of both: Archeofuturism. Faye also provides a critique of the New Right; an analysis of the continuing damage being done by Western liberalism, political inertia, unrestrained immigration and ethnic self-hatred; and the need to abandon past positions and dare to face the realities of the present in order to realise the ideology of the future. He prophesises a series of catastrophes between 2010 and 2020, brought about by the unsustainability of the present world order, which he asserts will offer an opportunity to rebuild the West and put Archeofuturism into practice on a grand scale. This book is a must-read for anyone concerned with the course that the Right must chart in order to deal with the increasing crises and challenges it will face in the coming decades. Guillaume Faye was one of the principal members of the famed French New Right organisation GRECE in the 1970s and ’80s. After departing in 1986 due to his disagreement with its strategy, he had a successful career on French television and radio before returning to the stage of political philosophy as a powerful alternative voice with the publication of Archeofuturism. Since then he has continued to challenge the status quo within the Right in his writings, earning him both the admiration and disdain of his colleagues.]

Un llibre simplement imprescindible.

2 comentaris

Filed under Actualitat, antiantifa, Catalunya, Europa, identitari, immigració, immigracionisme, islam, islamització, Jovent, nacionalisme, Revolució

2 responses to “Guillaume Faye: Arqueofuturisme

  1. Guillaume Faye és un dels autors imprescindibles per a la formació de qualsevol persona que estimi el seu país, tant si s’està a favor o en contra del que diu i també per entendre una mica millor aquest món.
    Sens dubte, per mi un dels millors.

  2. Mars Gradivus

    És una de les ments més potents i subversives de l’Europa actual. És per això que el poder establert malda de fer passar la seva obra desapercebuda.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s