Manifest contra la islamització d’Europa

La conferència sobre la islamització d’Europa que ha tingut lloc a Paris, el 18 de desembre de 2010, és un acte fundacional. Per primera vegada, ponents d’arreu d’Europa s’han aplegat per denunciar la conquesta islàmica que està succeint al nostre continent.

Després d’aquesta trobada els 32 grups, organitzacions, associacions, webs informatives i blogs que han donat suport a aquesta iniciativa acorden, més enllà de les seves diferències, un manifest comú:

• Protestem contra l’agressiu proselitisme de l’islam, contra l’ocupació de l’espai públic per les pregàries musulmanes, contra el finançament dels seus llocs de culte amb diners públics, contra la proliferació de menjar halal, contra l’estatus de la dona a l’islam que s’oposa al nostre principi d’igualtat de gènere i, en general, contra qualsevol avenç de l’islam en terra europea;

• Reafirmem contra la islamització d’Europa el nostre ferm compromís amb la nostra mil·lenària civilització, els seus valors i tradicions;

• Convidem tots els pobles d’Europa i del món a salvaguardar el futur dels nostres fills i néts fent front a qualsevol intent de substituir les lleis dels seus països, fruit de la seva historia i garantia del seu equilibri socual, per normes incompatibles i alienes;

• Els urgim de defensar el dret dels ciutadans europeus a la lliure expressió, al lliure debat i al lliure vot sobre aquest afer;

• Els encoratgem de perseverar en les seves accions polítiques o editorials per oposar-se a les cada vegada més nombroses demandes de l’islam com ho farien amb qualsevol mena de totalitarisme;

• Els urgim de rebutjar qualsevol sectarisme o gelosia en la lluita contra la islamització, tenint present que la manca d’unitat seria criminal quant al poble i la patria.

Convidem tothom a unir-se a una associació o partit que participi en aquesta lluita, d’acord amb la seva pròpia filosofia, i de bastir llaços entre individus, grups i països per tal de crear xarxes fortes. Només així serem capaços de resistir el sexista i homofòbic totalitarisme islàmic que cerca, mitjançant la demografia i la intimidació, d’anorrear una civilització humanista. Rebutgem l’obscurantisme, la superstició i la cega obediència de l’home envers indignes i mortals preceptes.

Avui em encetat una lliure associació d’organitzacions independents. Som un equip. Tenim una lluita. Avui desfermem un moviment de resistència europea basat en la defensa de la nostra civilització contra un nou totalitarisme.

The conference on the Islamization of Europe that took place in Paris, December 18, 2010, is a founding act. For the first time, speakers from across Europe have gathered to denounce the Islamic conquest happening on our continent.

Following these meetings, the 32 parties, organizations, associations, information sites and blogs that have supported the initiative agree, beyond their differences, on a common manifesto:

• We protest against the aggressive proselytizing of Islam, against the occupation of public space for Muslim prayers, against the funding of its worship places with public money, against the proliferation of halal food, against the status of women in Islam, which is the opposite of our principle of gender equality and, more generally, against any advance of Islam on European soil;

• We reaffirm against the Islamization of Europe our unwavering commitment to our millennia-old civilization, its values and traditions;

• We invite all people of Europe and the world to safeguard the future of our children and grandchildren by standing up against all attempts to replace their countries’ laws, fruits of their history and guarantees of their social equilibrium, by foreign and incompatible rules;

• We urge them to defend European citizens’ right to free speech, free debate and free vote on the subject;

• We encourage them to pursue their political or editorial actions to oppose the increasingly numerous demands of Islam as they would any form of totalitarianism;

• We urge them to reject sectarianism or jealous claims in the fight against Islamization, considering that disunity would be criminal to the people and to the homeland.

We invite everyone to join an association or a party that participate in this fight, according to his own philosophy, and to build links between individuals, groups and countries in order to create strong networks. Only thus will they be able to resist the Islamic, sexist and homophobic totalitarianism which seeks, by demographics and intimidation, to eradicate a humanistic civilization. We reject obscurantism, superstition and blind obedience of man to unworthy and deadly precepts.

On this day, we started a free association of independent organizations. We are a team. We have a fight. Today we are launching a European resistance movement based on the defense of our civilization against a new totalitarianism.

Anuncis

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, identitari, islam, islamització, Jovent, Revolució

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s