Nørrebro, Copenhaguen: violència immigrant desvetlla batllessa socialista

Batllessa socialista sobtada: colpejada per la realitat multicultural

Per Poul Erik Andersen

El vespre del divendres 5 d’abril la cadena danesa de televisió TV2 havia planejat de fer una entrevista a la batllessa de Copenhaguen per la salut i la cura, Ninna Thomsen, del Socialistisk Folkeparti (Partit del Poble Socialista). La entrevista s’havia de filmar a l’exterior del seu portal al districte de Nørrebro de Copenhaguen, on viu, l’afer hauria de ser l’esforç fet pel municipi de Copenhaguen per millorar les habilitats quant al llenguatge i l’informàtica del personal que té cura dels grans.

TV2: les bandes ens han prohibit de filmar a Nørrebro

En conèixer TV2 la seva adreça, noves ordres van ser emeses. TV2 va proposar-li de creuar el límit municipal, de viatjar mig quilòmetre des de Nørrebro fins el municipi de Frederiksberg, on TV2 encara te permís de treballar. TV2 va explicar que només pot endinsar-se a Nørrebro, específicament des dels llacs de Copenhaguen fins l’estació de tren de Nørrebro, si contracta guardes privats de seguretat per protegir-los dels assalts per membres de les bandes.

Però, les bandes manen al meu barri!

El fet que les bandes immigrants tenen el poder de decidir qui camina pels carrers al multicultural Nørrebro sembla haver sobtat la batllessa socialista, qui viu al barri. Al diari danès Politiken, el 12 d’abril, diu que fins ara TV2 sempre ha estat capaç de fer entrevistes al portal de casa seva. Però després que les bandes immigrants impedissin la batllessa socialista de palesar la seva políticament correcte mentalitat multicultural de ser filmada davant de la seva casa a Nørrebro, amb un rerefons de dones amb vel i homes amb llargues faldilles, ella ha pres la ploma decididament. A Politiken es pot llegir la conclusió a la que ha arribat: “S’apliquen a Nørrebro normes diferents que a la resta de Copenhaguen i Dinamarca, i d’alguna forma la llei i l’ordre han esdevingut l’ordre de les bandes”. L’obviament sacsejada batllessa socialista segueix: “Què a les bandes els hagi estat permès de vetar periodistes i fotògrafs de treballar a l’àrea és una altra poderosa senyal d’alarma. Per mi, això consisteix en les bandes creant una apagada informativa quant a la nostra àrea i evitant que el públic conegui res sobre les condicions de Nørrebro així com de les tèrboles activitats de les bandes”.

Vencent el Partit del Poble Danès 

Experimentar la no tan maca realitat multicultural a nivell de carrer ha fet que la batllessa socialista de Copenhaguen hagi superat el Partit del Poble Danès en criticar el seu propi govern: “Així, és totalment un mal moment per trametre 200 oficials de policia des de Copenhaguen a Jutlàndia, tal com el govern planeja de fer; alleujar la pressió és una totalment errònia senyal a aquest moment,” escriu, i segueix: “És temps de canviar el joc. En haver una batalla pels cors i les ments en curs a Nørrebro a aquest moment. Les bandes així com els [salafistes durs] de Hizb ut-Tahrir estan reclutant entre el jovent. I malgrat dels grans esforços policials i un munt de mesures socials, les bandes mai no havien estat tan poderoses, més visibles o havien tingut tant atractiu pel jovent”

(…)

Però que passa a quant a Suècia?

Mentre Kamel Qureshi, també del Partit del Poble Socialista, era membre del parlament danès, ell era portaveu de drets humans, i així representava la línia del partit quant a la societat multicultural. Llavors, ell lloava Suècia com l’ideal de societat multicultural. A la pàgina oficial del partit, ell va publicar un article el 9 d’abril de 2008 on feia la següent proclama: “Els meus somnis d’una Dinamarca multicultural poden semblar irreals, però no cal viatjar lluny per tal de trobar exemples d’una genuïna societat multicultural. N’hi ha prou amb creuar l’Øresund, en fer una visita a la veïna Suècia.” I és precisament la realitat multicultural dominant al costat suec de la costa que la batllessa del Partit del Poble Socialista Ninna Thomsen està ara experimentant a Nørrebro, Copenhaguen.

Socialist mayor shocked: Hit by multicultural reality

By Poul Erik Andersen

On Friday evening, April 5th, the Danish television station TV2 planned to record an interview with the Copenhagen Mayor for health and care, Ninna Thomsen of Socialistisk Folkeparti (Socialist People’s Party). The interview was to be filmed outside her front door in the Nørrebro district of Copenhagen, where she lives, the topic being the effort made by the Municipality of Copenhagen to improve the language and computer skills of the staff caring for the elderly .

TV2: The gangs have banned us from filming in Nørrebro

When TV2 learned her address, new orders were issued. TV2 proposed that she cross the municipal border, traveling half a kilometer away from Nørrebro to the municipality of Frederiksberg, where TV2 still has permission to work. TV2 explained that they can only enter Nørrebro, specifically from the Copenhagen lakes to the Nørrebro train station, if they hire private guards to protect them from assaults by gang members.

But, the gangs rule my quarter!

The fact that immigrant gangs have the power to decide who walks the streets in the multicultural Nørrebro appears to have shocked the socialist Mayor, who lives in the quarter herself. In the Danish daily Politiken, on April 12th, she says that until now TV2 has always been able to conduct interviews at her front door. But after the immigrant gangs prevented the socialist Mayor from showing her correct multicultural mindset by being filmed in front of her Nørrebro home, with a backdrop of veiled women and men in long skirts, she has picked up the pen for real. In Politiken one can read the conclusion she has come to: “Different rules apply in Nørrebro than in the rest of Copenhagen and Denmark, and somehow law and order have become the order of the gangs.” The obviously rattled socialist Mayor continues: “That the gangs have been permitted to ban journalists and photographers from working in the area is another powerful alarm signal. To me, this is about the gangs creating a blackout of our area and keeping the public from knowing about the conditions in Nørrebro and the shady gang activities.”

Beating the Danish People’s Party to the punch

Experiencing the not-so-decorative multicultural reality at street level has made the socialist mayor of Copenhagen beat the Danish People’s Party at criticizing her own government: “Thus, it is the entirely wrong time to send 200 police officers from Copenhagen to Jutland, as the government is planning to do. The police need to counter force with force; easing the pressure is an entirely wrong signal to send at this time,” she writes, and continues: “It is time to change the game. For there is a battle of hearts and minds going on in Nørrebro at the moment. The gangs as well as [hard Salafists] Hizb ut-Tahrir are recruiting among the youth. And in spite of major police efforts and a stack of social initiatives, the gangs have never been more powerful, more visible or had greater appeal for the youth.”

(…)

But what about Sweden?

While Kamel Qureshi, also of the Socialist People’s Party, was a member of the Danish parliament, he was the spokesman for human rights, and thus represented the party line towards the multicultural society. Back then, he highlighted Sweden as the ideal multicultural society. On the party’s homepage, he posted an article on April 9th 2008 containing the following statement: “My dreams of a multicultural Denmark may seem unreal, but one does not have to travel far in order to find examples of genuine multicultural reality. It suffices to cross the Øresund, paying a visit to neighboring Sweden.” And it is precisely the multicultural reality dominating on the Swedish side of the waters that the Socialist People’s Party mayor Ninna Thomsen is now experiencing in Nørrebro, Copenhagen.

Anuncis

2 comentaris

Filed under Actualitat, Europa, immigració, islam, islamització, Jovent, Revolució

2 responses to “Nørrebro, Copenhaguen: violència immigrant desvetlla batllessa socialista

  1. Rigormortis

    Veient les fotografies sembla més una area devastada del mig orient, horrible.

    El que estem veient actualment en el Nord d’Europa ho veurem a Catalunya en pocs anys, de moment ja comença a passar a l’extraradi barceloní i arees de Girona, entre altres. Encara recordo l’época de Clos e Inma Mayol, auténtica genocida etno-cultural, quan parlava de les alegries del multiculturalisme al Raval i demés… i ara que es Ciutat Vella? Islamabad !! un lloc que ja no val la pena ni trepitjar.

  2. Mars Gradivus

    És un dels resultats de la creació d’assentaments de pobladors forans a Europa, en aquest cas musulmans nordafricans i del mitjà orient, arreu de les ciutats i pobles de la nostra terra. Incloent Catalunya, com encertadament dius, on la plaga de l’immigracionisme aculturalitzador contra la nostra identitat etnocultural també fa estralls. Desfermant problemes que aquesta casta político-cultural que esmentes malda d’amagar tot el possible. En ser perfectament conscients del mal que ens fan. L’obsessió en imposar-nos la seva ideologia i el seu malaltís projecte d’enginyeria social és, tanmateix, allò que els mou únicament.

    Però cal seguir trepitjant aquests indrets. Abandonar-los a la seva reducció a assentaments hostils a la nostra identitat etnocultural? No, ens cal reconquerir-los. Com ha escrit aquesta batllessa en un moment de lucidesa generat arran de l’impacte de la realitat en la seva vida.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s