Tag Archives: samarreta

Temporada hivern 2015 II: Defend Europe, European Brotherhood

European Brotherhood

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, Jovent, Revolució

Temporada hivern 2015: Spartan Discipline, Greifvogel

Greifvogel

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, identitari, identitarisme, Jovent, Revolució

Temporada tardor 2014: One Family

Opos Records

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, hardcore, Jovent, Música, Revolució

Temporada d’hivern 2013 II: Leidungr

Leidungr

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, Jovent, Música, neofolk, Revolució

Temporada hivern 2013: Blutzeugen

Weltanschauung, dit altrament Cosmovisió en català.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, hardcore, Jovent, Música, Revolució

Temporada tardor 2013: Terrorsphära

Opos records

2 comentaris

Filed under Actualitat, antiantifa, Europa, Jovent, Música, Revolució

Temporada Primavera 2013 II: Wirtschaft ist tot!

Una crisi econòmica és una situació on l’economia d’un país experimenta una sobtada desacceleració arran d’una crisi financera. Una economia enfrontada a una crisi econòmica amb tota probabilitat experimentarà una caiguda quant al seu PIB, un esgotament de la liquiditat i l’alça/caiguda de preus degut a l’inflació/deflació. Una crisi econòmica pot prendre la forma d’una recessió o d’una depressió. L’actual crisi financera és la pitjor que el món ha vist ençà la Gran Depressió dels 1930’s. Tot seguit del Crash de Wall Street al 1929, l’economia alemanya, com la de moltes d’altres nacions occidentals, va patir els efectes de la Gran Despressió, amb l’atur en alça descontrolada. Per fer front a l’atur massiu atur i a la paràlisi econòmica de la Gran Depressió, els governs dels EUA i d’Alemanya van encetar innovadors i ambiciosos programes. Hitler va esdevenir canceller al 1933, introduint nous esforços per millorar l’economia d’Alemanya, incloent l’autarquía -desencoratjant gran part del comerç amb d’altres nacions i incentivant l’auto-suficiència econòmica- així com una extensió radical del sistema Autobahn creat a les acaballes de la República de Weimar. Les mesures del New Deal del president Franklin Roosevelt van ajudar només marginalment, però les polítiques molt més específiques i completes del Tercer Reich van provar-se molt més reeixides. Al decurs de tres anys l’atur havia desaparegut i l’economia d’Alemanya floria. (http://www.ihr.org/other/economyhitler2011.html)

L’Economia es morta / Wirtschaft ist tot! és el títol d’una cançó/single/vídeo de l’àlbum Kapital del 1992 (Mute Records). El lema està imprès al davant de la samarreta, alhora que el famós bust de Marx de Chemnitz (prèviament Karl Marx Stadt). Al darrere hi ha un altre familiar lema de Laibach (PENSA EN NEGATIU). El nom del grup i el nom de l’album del 1992 (Kapital) estan impresos a la màniga esquerra.

Economic crisis is a situation in which the economy of a country experiences a sudden downturn brought on by a financial crisis. An economy facing an economic crisis will most likely experience a falling GDP, a drying up of liquidity and rising/falling prices due to inflation/deflation. An economic crisis can take the form of a recession or a depression. The current financial crisis is the worst the world has seen since the Great Depression of the 1930s. Following the Wall Street Crash of 1929, the German economy, like those of many other western nations, suffered the effects of the Great Depression, with unemployment soaring. To deal with the massive unemployment and economic paralysis of the Great Depression, both the US and German governments launched innovative and ambitious programs. Hitler became Chancellor in 1933, he introduced new efforts to improve Germany’s economy, including autarky – discouraging most trade with other nations and emphasizing economic self-sufficiency – and a radical extension of the Autobahn system founded in the late years of the Weimar Republic. President Franklin Roosevelt’s “New Deal” measures helped only marginally, but the Third Reich’s much more focused and comprehensive policies proved remarkably effective. Within three years unemployment was banished and Germany’s economy was flourishing. (http://www.ihr.org/other/economyhitler2011.html)

The Economy is Dead / Wirtschaft ist tot! is a title of a Laibach track/single/video from 1992 Kapital album (Mute Records). The slogan is printed on a front of the T-shirt, along with Marx’s famous head statue from Chemnitz (previously Karl Marx Stadt). At the back  there is another familiar Laibach slogan (THINK NEGATIVE). The name of the group and the name of the 92′ album (Kapital) are printed on the left sleeve.

Una altre tant provocadora com intel·ligent samarreta dels eslovens Laibach.

Deixa un comentari

Filed under Actualitat, Europa, Jovent, Revolució